Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om klubben
Nyheter
Kallelse till årsmöte
Monsterrace
Muddrag
Bilder
Länkar
Kontakta oss
Stadgar
 


?

Stadgar samt styrelsesammansättning för

Nössemark-Ed-Offroaders

 

 

Föreningens sätesort: Ed

 

1 § Föreningens mål och inriktning

Nössemark-Ed Offroaders (härefter kallad NEOR) har till ändamål att sprida kunskap och vara till glädje på olika sätt för ägare och användare av fyrhjulsdrivna terränggående bilar. Föreningen verkar för att äga mark så all verksamhet kan ske på ett säkert och miljömedvetet sätt. NEOR organiseras efter demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. NEOR är politiskt och religiöst obunden och öppen för alla som har intresse för offroad.

 

Allmänna bestämmelser

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

4 § Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, att två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

 

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till årsmöte.

 

6 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, tas frågan upp på nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna ska istället avgöras i enlighet med vad som anges i 30 §.

 

7 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen.

 

8 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt ändamål som främjar terrängkörning med bil. Ingen enskild person ska dra vinning av klubbens upplösning.

 

 

Föreningens medlemmar

9 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

 

10 § Utträde

Medlem som vill gå ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte betalt medlemsavgiften för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

11 § Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningens beslutande avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbart skadat föreningens intressen eller goda namn.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta tolv månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen istället meddela medlemmen en varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom en viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheterna som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen för detta redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för ett eventuellt överklagande. Beslutet ska skriftligen delges den berörde inom tre dagar från den dag beslutet fattats.  Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av föreningens styrelse.

 

12 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

-   har rätt att delta i sammankomster som anordnas av medlemmarna

-   har rösträtt vid årsmöte från och med det år hon/han fyller 15 år

-   har rätt till information om föreningens angelägenheter

-   ska följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan

-   ska arbeta för att klubbens miljö och säkerhetspolicy efterlevs

-   ska betala medlemsavgift senast den sista mars samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen
 

13 § Hedersmedlemmar

Hedersmedlemmar kan enbart utses på årsmöte. Efter utnämningen ska personen formellt tillfrågas och har då att acceptera eller neka till utnämningen. Hedersmedlem är röstberättigad på årsmöten och har samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar enligt stadgarna men är dock befriad från att betala medlemsavgift. Hedersmedlemskap är på livstid.

 

 

 

 

 

Årsmötet och extra årsmöte

14 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast tre veckor före mötet delges medlemmarna och/eller kungöras på föreningens hemsida. Vidare ska kallelse jämte förslag till föredragningslistan anslås på föreningens hemsida och/eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan av fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsen yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar görs tillgängliga.

 

15 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får ge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet ge ett skriftligt yttrande över förslaget.

 

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

17 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

18 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med acklamation eller om så begärs efter omröstning. Med undantag av de i 7 § och 8 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som fått flest antal röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär en sluten omröstning ska det ske.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

19 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dom inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor.

 

 

 

20 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

1.    Fastställande av röstlängd för mötet

2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.    Val av två protokolljusterare och rösträknare

4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5.    Fastställande av föredragningslista

a)    Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b)    Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.

6.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

7.    Fråga om ansvarsfrihet för den tiden revisionen avser.

8.    Fastställande av medlemsavgifter.

9.    Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11. Val av:

a)    Föreningens ordförande tillika firmatecknare för en tid av två år, väljs vid ojämna år.

b)    Föreningens kassör tillika firmatecknare för en tid av två år, väljs vid jämna år.

c)    Halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år, andra halvan nästa år.

d)    Halva antalet suppleanter för en tid av två år, andra halvan nästa år.

e)    Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

f)     Fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.

g)    Beslut om val av ombud till andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.

12. Övriga frågor.

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

Valberedningen

22 § Sammansättning, uppdrag

Valberedningen består av ordföranden och tre övriga ledamöter som väljs av årsmötet. Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen ska senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dom vilkas mandattid går ut vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa års mandattid. Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, lämpligen på föreningens hemsida.

 

Revisorer

23 § Revision

På årsmötet väljs två revisorer för tiden intill nästa årsmöte.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt att överlämna en revisionsberättelse till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

 

 

Styrelsen

24 § Sammansättning

Styrelsen består av:

·    Ordförande

·    Vice ordförande

·    Kassör

·    Sekreterare

·    Två övriga ledamöter

·    Två suppleanter

 

Vid förhinder för ledamot deltar suppleant enligt turordning som är fastställd av årsmötet.

Avgår ledamot före mandattidens utgång går suppleant in i dennes ställe enligt samma ordning för tiden till och med nästföljande årsmöte.

Styrelsen utser en vice ordförande.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han/hon får utses till befattning inom styrelsen.

 

25§ Styrelsens uppdrag

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska inom ramen för dessa stadgar svara för och föra föreningens verksamhet framåt enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det är styrelsen skyldighet att särskilt:

·      Se till att föreningen gällande lagar och bindande regler följs

·      Verkställa beslut som fattats av årsmöte

·      Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

·      Ansvara för och förvalta föreningens medel

·      Delge revisorerna räkenskaper med mera enligt 23 §

·      Förbereda årsmöte

 

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden ska leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningens bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

Har inte annat beslutats är nedan angivna uppgifter sekreterarens och kassörens.

 

Sekreterare

·      Förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten.

·      Föra protokoll över styrelsens sammanträden.

·      Se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt, samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras.

·      Se till att fattade beslut har verkställts.

·      Om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar.

·      Årligen upprätta förslag på verksamhetsberättelse för föreningen.

 

 

 

 

 

 

Kassör

·      Föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen.

·      Se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun med flera.

·      Svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper.

·      Årligen upprätta balans- och resultaträkningar.

·      Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning.

·      Se till att föreningens avgifter och skulder betalas i rätt tid.

·      Föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningens verksamhet som föreningens eventuella byggnader, material och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 

26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässigt när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

 

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid det närmaste därefter följande sammanträdet.

 

Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordförande och av särskild utsedd protokollsjusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet.

 

27 § Överlåtande av beslutsrätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till medlem eller anställd.

 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen om detta.

 

Tvist

28 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock ska följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet; Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.